Disclaimer

1. Algemeen

De rechtsverhouding tussen SLAAPGOED VERLINDEN bvba met ondernemingsnummer 0477.745.982 en adres Stationsstraat 49 te 9100 Sint-Niklaas (hierna ‘de verkoper‘ genoemd), en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. De winkelruimte bevindt zich in de Stationsstraat 49 te 9100 Sint-Niklaas. De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de website van Slaapgoed Verlinden wordt geplaatst via www.slaapgoedverlinden.be.

De algemene voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze algemene voorwaarden zouden voorafgaan. Slaapgoed Verlinden behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de algemene voorwaarden te wijzigen.

De website van de SLAAPGOED VERLINDEN bvba werd ontwikkeld in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, echter niet voor commerciële doeleinden.

2. Reservatie

De klant kan via de website kosteloos artikelen reserveren. Aan een reservering is geen aankoopverplichting verbonden. De reservering wordt pas geaccepteerd wanneer een bepaald artikel daadwerkelijk beschikbaar is in de opgegeven winkel, waarna aan de klant per e-mail of via telefoon een reserveringsbevestiging wordt verzonden. De gereserveerde artikelen worden na het verzenden van de reserveringsbevestiging gedurende vijf dagen ter beschikking gehouden van de klant in de winkel van Slaapgoed Verlinden, Stationsstraat 28-30, 9100 Sint-Niklaas.

Je kan er de gereserveerde artikelen rustig bekijken en pas dan beslis je of je de artikelen ook echt wil kopen. Zo vermijd je een miskoop. Pas wanneer je betaalt aan de kassa wordt de koop finaal. Omdat je de artikelen reserveert en aankoopt nadat je ze hebt kunnen bekijken, is dit geen verkoop op afstand. Je hebt daarom geen herroepingsrecht.

Bij een reservering is enkel een betaling in de winkel (Stationsstraat 49 te 9100 Sint-Niklaas) mogelijk.

Elke klant kan hoogstens twee artikelen tegelijk per dag reserveren.

Slaapgoed Verlinden behoudt zich het recht voor om reservaties te weigeren in de volgende gevallen:

Bij elke reservatie zijn automatisch de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

3. Aanbod en assortiment

Het aanbod en assortiment is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgische grondgebied. Indien een buitenlandse koper interesse betoont, kan dit na afspraak met de verkoper.

Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet-commercieel gebruik door een consument. Een consument is: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt en handelingsbekwaam is. Vennootschappen worden ook als consument aanzien, met de Belgische rechtsregels die hierop van toepassing zijn. Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, verzoeken we je om steeds vooraf contact op te nemen met Slaapgoed Verlinden. De verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Indien iets in het aanbod of na reservatie onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met Slaapgoed Verlinden voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier onder de rubriek ‘Contact‘, of via e-mail aan patrick_de_schepper@telenet.be (link sends e-mail) of op het telefoonnummer 03/766.69.60. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

4. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven BTW-nummer.

Voor levering in België en Nederland zijn de prijzen inclusief leveringskosten (uitgezonderd voor levering op zaterdag in België). De kosten voor verzending naar andere landen worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, overschrijving, Belfius online, ING online, KBC online.

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.

Er kan ook worden betaald met vouchers (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen…). Indien via de webstore wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen automatisch terugbetaling mogelijk. De klant kan steeds contact opnemen met de online klantendienst om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te bekomen. Bij betaling met een voucher in de Slaapgoed Verlinden-winkel kan voor het verschilbedrag wel een nieuwe voucher worden gegeven, en, in bepaalde gevallen worden terugbetaald.

5. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

6. Levering

Levering is voorlopig enkel mogelijk in volgende landen: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Monaco, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad en Zweden.

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor, een GLS-afhaalpunt, door afhaling in een pakketautomaat van Bpack of GLS-afhaalpunt, 24/7 of door ophaling in de Slaapgoed Verlinden-winkel. Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres of in het gekozen postkantoor of postpunt, of na onderling overleg met de klant. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.

De klant die kiest voor afhaling in de Slaapgoed Verlinden-winkel ontvangt bij het afhalen een voordeelbon. In de andere gevallen neemt de verkoper de verzendingskosten op zich voor levering in België (maandag tot en met vrijdag) en Nederland. Hoger onder punt 3 wordt een overzicht van de verzendingskosten naar andere landen en in België op zaterdag, gegeven.

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres, postkantoor, postpunt of pakketautomaat van Bpack 24/7 wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met Bpost of GLS. Via het daarin vermelde link met trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van Bpost of GLS. De klant die kiest voor levering in de Slaapgoed Verlindenwinkel ontvangt een ontvangstbevestiging via e-mail van zodra de zending is toegekomen in de gewenste winkel. De klant die kiest voor levering in een postkantoor, post- of GLSpunt of pakketautomaat ontvangt een e-mail of sms van zodra de zending is toegekomen in het gekozen afhaalpunt.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en Nederland, en minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen in andere landen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

7. Retour

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in de winkel van Slaapgoed Verlinden. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking. De klant wordt naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon.

De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en te worden verzonden aan volgend retouradres: Slaapgoed Verlinden bvba, Stationsstraat 28-30, 9100 Sint-Niklaas.

Het modelformulier voor herroeping kan hier worden gedownload.

Terugzending vanuit België is kosteloos. Hiertoe dient het retourlabel op de buitenkant van de doos te worden gekleefd waarna de doos wordt afgegeven in het postkantoor en op kosten van de verkoper verzonden. Voor elke andere wijze van terugzenden, staat de klant zelf in voor alle kosten. Ook voor terugzending vanuit het buitenland draagt de klant zelf de kosten. Enkel vanuit Nederland kan terugzending kosteloos, mits door de verkoper een gepersonaliseerd retourlabel wordt opgemaakt dat op uitdrukkelijk verzoek van de klant bij de online klantendienst via mail kan worden bekomen.

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt.

Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde. Indien gewenst, kan de klant ook opteren voor een tegoedbon. Hiermee kan een nieuwe bestelling worden geplaatst onder voorbehoud van wat is bepaald onder 3.

8. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Slaapgoed Verlinden bvba, Stationsstraat 28-30, 9100 Sint-Niklaas of via een bericht op de contactpagina van de website of een mail naar patrick_de_schepper@telenet.be.

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan Slaapgoed Verlinden binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 7. De kosten van verzending vanuit België en Nederland (mits een gepersonaliseerd label wordt opgemaakt zoals hoger omschreven onder 7) vallen ten laste van de verkoper. Voor verzending vanuit andere landen, staat de klant zelf in voor de kosten.

De verkoper biedt de in de Belgische wetten voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

9. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

10. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

11. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies of een reserveringsaanvraag.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met Slaapgoed Verlinden.

12. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Mechelen en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd.

14. Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt door de website die u op dat moment bezoekt. Een cookie bevat geen software, virussen of spyware. Een cookie laat toe om u meteen te herkennen als u de betrokken site opnieuw bezoekt. Per bezoek kunnen weliswaar verschillende soorten cookies gebruikt worden.

Gebruik van cookies

Als u deze website bezoekt, gaat u er automatisch mee akkoord dat de website cookies op uw toestel plaatst, waarmee informatie over uw gebruik van deze website verzameld wordt. U kunt cookies afblokken via de instellingen van uw browser. Dit kan evenwel een impact hebben op de goede werking van deze site.

Welke cookies gebruikt de website ?

Google Analytics